Često postavljana pitanja

Poreskim obveznikom, za svrhu obaveznog, odnosno po sopstvenom opredeljenju evidentiranja u sistem PDV, smatra se, između ostalih, i fizičko lice koje samostalno vrši promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti, pri čemu se delatnošću smatra trajna aktivnost koja se vrši u cilju ostvarivanja prihoda. Evidentiranje u sistem PDV poreskog obveznika podrazumeva da to lice ima sva prava (npr. pravo na odbitak prethodnog poreza, odnosno pravo na povraćaj PDV, uz ispunjenje propisanih uslova), ali i sve obaveze (npr. obavezu obračunavanja PDV za oporezivi promet dobara ili usluga, obavezu izdavanja računa, vođenja evidencije, plaćanja PDV) propisane Zakonom.

U skladu sa članom 57. stav 1. tačka 18) Zakona o računovodstvu, novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice, ako ne sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa ovim zakonom (čl. 29. i 31.). Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.

Navedena olakšica regulisana je članom 21v Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45. Zakona o doprinosima, a kojim članovima su propisani i uslovi za korišćenje istih.
Navedenim članom ZPDG propisano je:
Stav 1: Poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik, koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2021. godine.
Stav 2: Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca.
Stav 3: Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.
Stav 4: Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.
Stav 5: Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.
Iz navedenih odredaba ZPDG se može zaključiti da zakonodavac nije propisao da se novozaposlenim licem ne smatra lice koje je u nekom ranijem periodu bilo u radnom odnosu kod tog istog poslodavca. S tim u vezi, po našem mišljenju, ukoliko zasnivanjem radnog odnosa sa pomenutim licem povećavate broj zaposlenih (što je uslov iz stava 4. član 21v ZPDG), imate pravo da koristite pomenutu olakšicu.

Na mesečnu ličnu zaradu preduzetnika koji je u radnom odnosu kod drugog poslodavca, prilikom isplate lične zarade plaćaju se na teret lične zarade sledeći javni prihodi:
1. Porez na zarade 10,00%
2. Doprinos za PIO 25,50%
Napominjemo, doprinos za zdravstveno osiguranje ne plaća se prilikom isplate lične zarade (kao ni doprinos za nezaposlenost) jer je fizičko lice prioritetno osigurano po osnovu zaposlenosti.
Ako je lična zarada preduzetnika koji je istovremeno u radnom odnosu kod drugog poslodavca utvrđena najpre u neto iznosu, prevodi se u bruto putem formule.
Primer: Obračun lične zarade preduzetnika
Preduzetnik je utvrdio ličnu zaradu za mesec u neto iznosu od 53.230 dinara. Bruto iznos = (53.230-1.630)/0,645 = 80.000 dinara.

U vezi sa prodajom polovnih vozila, neophodno je sagledati odredbe Zakona o trgovini, kao i Zakona o PDV-u (član 36). Što se tiče fiskalizacije prometa preko fiskalne kase, u skladu sa članom 3. svaki promet dobara i usluga koji se vrši fizičkom licu predmet je fiskalizacije, ukoliko nije izuzet Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (a delatnosti iz oblasti trgovine nisu izuzete, osim trgovine na malo posredstvom pošte ili interneta (a i to samo do 31.12.2021)).